СООПШТЕНИЕ - 30.06.2022 во 15:56

Исплатена премијата за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млекоАгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој информира дека денеска на сметките на 10.277 млекопроизводители се исплатени 76.3 милиони денари по основ на предадено кравјо, овчо и козјо млеко.

Исплатата се однесува на предадено млеко во месеците јануари и февруари 2021 година согласно пријавените количини од страна на преработувачките капацитети.

Корисници на оваа поддршка се земјоделските стопанства регистрирани како одгледувачи на говеда, овци и кози во Регистарот на одгледувалишта. Висината на директните плаќања изнесува 3.5 денари по литар произведено и предадено кравјо млеко во преработувачки капацитети запишани во регистарот на откупувачи на земјоделски производи и 4.5 денари по литар за произведено и предадено овчо и козјо млеко.

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој продолжува со обработка на барањата за финаниска поддршка од програмата за директни плаќања со што континуирано ќе продолжи и исплатата на мерките од сточарско производство.

U pagua premia për qumështin e lopës, deles dhe dhisë të prodhuar dhe të dorëzuar

Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural informon se sot në llogaritë e 10.277 prodhuesve të qumështit janë paguar 76,3 milionë denarë në bazë të qumështit të dorëzuar të lopës, deles dhe dhisë.

Pagesa i referohet qumështit të dorëzuar në muajt janar dhe shkurt 2021 sipas sasive të raportuara nga objektet e përpunimit.

Përfitues të kësaj mbështetje janë ekonomitë bujqësore të regjistruara si mbarështues të gjedheve, deleve dhe dhive në Regjistrin e Fermave Mbarështuese. Shuma e pagesave direkte është 3,5 denarë për litër qumësht lope të prodhuar dhe dorëzuar në objektet përpunuese të regjistruara në regjistrin e blerësve të produkteve bujqësore dhe 4,5 denarë për litër për qumësht të prodhuar dhe dorëzuar dele dhe dhie.

Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural vazhdon me procesimin e kërkesave për mbështetje financiare nga programi për pagesa direkte, me të cilat do të vazhdojë pagesa e masave të prodhimit blegtoral.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu