СООПШТЕНИЕ - 07.07.2022 во 11:27

АФПЗРР : Исплатена е финансиската поддршка за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализираше исплатата од подмерката од Интервентниот фонд која предвидува финансиска поддршка за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет.
Исплатени се 1615 лица со вкупна сума од 72.1 милиони денари.
Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства одгледувачи на овци кои имаат предадено јагне во регистриран кланичен капацитет. Висината на финансиската поддршка изнесува 400 денари по грло за предадено јагне.
Реализацијата на оваа подмерка се врши врз основа на податоци за предадени и заклани грла јагниња кои до Агенцијата ги доставуваат регистрираните кланични капацитети.
Дополнително заедно со оваа исплата, реализирани се и плаќања по основ на финансиска подддршка за трошоци за набавка на вештачко ѓубриво во производството на пченица, јачмен, пченка и сончоглед.
Исплатени се 36.5 милиони денари за 2.168 лица кои имаат набавено вештачки ѓубрива во периодот од 01 декември 2021 година – 31 мај 2022 година.
Висината на оваа финансиска поддршка по корисник изнесува :
4000 денари / хектар за трошок за набавка на вештачки ѓубрива и тоа во количина најмалку од 200 килограми / хектар за пченица и пченка
2500 денари / хектар за трошок за набавка на вештачки ѓубрива и тоа во количина најмалку од 200 килограми / хектар за јачмен
2500 денари / хектар за трошок за набавка на вештачки ѓубрива и тоа во количина најмалку од 100 килограми / хектар за сончоглед
400 денари / хектар за трошок за набавка на течни фолијарни ѓубрива и тоа во количина најмалку од 6 литри / хектар за пченица, јачмен, пченка и сончоглед.

AMFBZHR: U pagua mbështetja financiare për qingja të dorëzuar në thertore të regjistruar


Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural ka realizuar pagesën nga nënmasa Fondi i Ndërhyrjes, e cila parasheh mbështetje financiare për qingja të dorëzuar në thertore të regjistruar.
Janë paguar 1615 persona me vlerë të përgjithshme prej 72,1 milionë denarë.
Përfitues të kësaj nënmase janë mbarështuesit e deleve të cilët kanë dorëzuar qingja në një thertore të regjistruar. Shuma e mbështetjes financiare është 400 denarë për kokë të një qengji të dorëzuar.
Zbatimi i kësaj nënmase kryhet në bazë të të dhënave për qingjat e dorëzuar dhe therur që i dorëzohen Agjencisë nga objektet e therjes së regjistruar.
Krahas kësaj, së bashku me këtë pagesë janë bërë pagesat në bazë të mbështetjes financiare për kostot e blerjes së plehut artificial në prodhimin e grurit, elbit, misrit dhe lulediellit.
36,5 milionë denarë janë paguar për 2.168 persona që kanë blerë plehra artificiale në periudhën nga 1 dhjetori 2021 deri më 31 maj 2022.
Shuma e kësaj mbështetje financiare për përdorues është:
4.000 denarë/ha për koston e blerjes së plehrave artificiale, në sasi së paku 200 kilogramë/ha për grurë dhe misër.
2500 denarë / hektar për koston e blerjes së plehrave artificiale, në sasi prej së paku 200 kg / hektar për elbin.
2500 denarë / hektar për koston e blerjes së plehrave artificiale, në sasi prej së paku 100 kg / hektar për luledielli.
400 denarë / hektar për koston e blerjes së plehrave të lëngëta me gjethe në sasi prej së paku 6 litra / hektar për grurë, elb, misër dhe luledielli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu