СООПШТЕНИЕ - 17.08.2022 во 13:23

АФПЗРР : Исплатени субвенциите за обележани грла говеда и презимени пчелни семејства

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој изврши исплата на директни плаќања за обележани грла говеда и презимени пчелни семејства.
На близу 9700 сточари се исплатени 329.512 милиони денари за говеда евидентирани во регистарот за одгледувалишта на говеда, а 5877 пчелари кои поседуваат минимум 35 регистрирани презимени пчелни семејства добија финансиска поддршка од 210 милиони денари.
Висината на директните плаќања за говеда изнесува 2.800 денари по грло ,односно 3.100 по грло за земјоделски стопанства со пријавен број за финансиска поддршка од минимум 10 до максимум 50 грла.
Висината на директните плаќања за презимени пчелни семејства изнесува 600 денари по пчелно семејство , односно 800 за оние земјоделски стопанства со пријавен број на пчелни семејства за финансиска поддршка од минимум 50 до максимум 100 пчелни семејства.
Агенцијата исто така ја реализираше и исплатата од подмерката од Интервентниот фонд за набавени вештачки ѓубрива за 327 корисници со финансиска поддршак од 7.6 милиони денари.
“АФПЗРР продолжува со подготовка на исплатите за останатите мерки за финансиска поддршка за сточарско производство. Во следниот период со засилена динамика ќе продолжи имплементацијата на програмите за директни плаќања и рурален развој како и интервентниот фонд како главни механизми за државна финансиска поддршка за агросекторот и домашното производство на храна ” – информира директорот Бачовски.

AMFBZHR: U paguan subvencionet për kokë gjedhi të shënuar dhe familjet e bletëve amë

Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural ka realizuar pagesa direkte për kokë gjedhi të shënuar dhe familjet e bletëve amë.
Afër 9700 blegtorë janë paguar 329.512 milion denarë për bagëtinë e regjistruar në regjistrin e fermave blegtorale, ndërsa 5877 bletarë që posedojnë së paku 35 familje të bletave të regjistruara kanë marrë mbështetje financiare prej 210 milionë denarë.
Shuma e pagesave direkte për gjedhe është 2.800 denarë për kokë, ose 3.100 denarë për kokë për ekonomitë bujqësore me numër të regjistruar të mbështetjes financiare nga minimumi 10 deri në maksimum 50 krerë.
Shuma e pagesave direkte për familjet e bletëve amë është 600 denarë për familje bletësh, gjegjësisht 800 denarë për ato ekonomi bujqësore me numër të raportuar të familjeve të bletëve për mbështetje financiare nga minimumi 50 deri në maksimum 100 familje bletësh.
Agjencia ka realizuar edhe pagesën nga nënmasa nga Fondi intervenues për blerjen e plehrave artificiale për 327 shfrytëzues me mbështetje financiare prej 7,6 milionë denarë.
“AMFBZHR vazhdon me përgatitjen e pagesave për masat tjera mbështetëse financiare për prodhimtarinë blegtorale. Në periudhën e ardhshme me dinamikë të shtuar do të vazhdojë zbatimi i programeve për pagesa direkte dhe zhvillim rural, si dhe i fondit intervenues si mekanizma kryesorë për përkrahje financiare shtetërore për sektorin e bujqësisë dhe për prodhimin vendas të ushqimit”- informon drejtori Baçovski.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu