ИЗМЕНА НА ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2022 - 05.09.2022 во 10:50Влада на Република Северна Македонија

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развојВрз основа на член 9 став 1 точка б од Законот за ратификација на Секторската спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија за воспоставување на одредби за управување и спроведување на финасиската помош на Унијата за Република Македонија според Инструментот за претпристапна помош во областа на политиките за „Земјоделство и рурален развој" (ИПАРД) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2016), врз основа на Дел II мерка Диверзификација на фармите и развој на бизниси точка 11 од Програмата за користење на средствата од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) за период 2014-2020 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 177/2016), и врз основа на член 6 од Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2014-2020 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2016) и („Сл. весник на Република Северна Македонија“ бр. 58/2019). Одлука на Европска Комисија C(2021) 5552 од 19 јули 2021.

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

на 2. септември 2022 година објавува


ИЗМЕНА НА ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2022

за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи”” од ИПАРД Програмата 2014-2020 (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 167/2022) Во дел 1, точка 4, текстот:

,,Вкупната финансиска поддршка во рамките на овој јавен повик изнесува: 5.028.568,00 евра или 310.237.491 денар, со можност истата да се зголеми за времетраење на јавниот повик.“ Се менува и гласи:

“Вкупната финансиска поддршка во рамките на овој јавен повик изнесува: 5.785.728,63
евра или во денарска противвредност 356.806.407,00 денари.“

В.Д. ДИРЕКTOP
Никица Бачовски


Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural


Në bazë të nenit 9 paragrafi 1 pika b të Ligjit për ratifikimin e Marrëveshjes sektoriale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Komisionit Evropian për vendosjen e dispozitave për menaxhimin dhe zbatimin e ndihmës financiare të Unionit për Republikën e Maqedonisë sipas Instrumentit për ndihmë para anëtarësimit në sferën e politikave për "Bujqësi dhe Zhvillim Rural" (IPARD) ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 38/2016), bazuar në masën e Pjesës II të Diversifikimit të fermave dhe zhvillimi i bizneseve pika 11 e Programit për shfrytëzimin e mjeteve nga Instrumenti për ndihmë para anëtarësimit për zhvillim rural të Bashkimit Evropian (IPARD) për periudhën 2014-2020 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 177/2016), dhe në bazë të nenit 6 të Dekretit për mënyrën dhe procedurën e shfrytëzimit të mbështetjes financiare për zhvillimin e masave për zhvillim rural të financuara nga programi IPARD 2014-2020 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 64/2016. ) dhe (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 58/2019). Vendimi i Komisionit Evropian C(2021) 5552 i datës 19 korrik 2021.

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural


më 2 shtator 2022 publikon


NDRYSHIM TË THIRRJES PUBLIKE nr. 01/2022

Për parashtrimin e kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga masa 3 “Investime në mjete fillestare për përpunim dhe marketing të prodhimeve bujqësore dhe të peshkut” nga IPARD Programi 2014-2020 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 167/2022)

Në pjesën 1, pika 4, teksti:
“Mbështetja e përgjithshme financiare në kuadër të kësaj thirrjeje publike është: 5.028.568,00 euro ose 310.237.491 denarë, me mundësi e njëjta të rritet për kohëzgjatje të thirrjes publike”.

Ndryshon dhe thuhet:
“Mbështetja e përgjithshme financiare në kuadër të kësaj thirrjeje publike është: 5.785.728,63 euro ose në kundërvlerë të denarit 356.806.407,00 denarë.”

U.D DREJTOR
Nikica Baçovski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu