СООПШТЕНИЕ - 06.09.2022 во 11:16

АФПЗРР : Исплатени 62.201.000,00 денари за обележани грла кози


Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес изврши исплата по основ директни плаќања за обележани грла кози. Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства одгледувачи на кози кои поседуваат најмалку 10 грла кози од сите категории евидентирани во Регистерот на одгледувалишта на кози.

Вкупната сума на исплатени средства е во висина од 62.201.000 денари кон близу 1.700 лица .

Висината на директните плаќања изнесува 1.200 денари по грло , односно 1.300 денари по грло за земјоделски стопанства со пријавен број на грла за финансиска поддршка од минимум 50 до максимум 150 грла за сите категории и возрасти.
“Агенција за финасиска поддршка во земјоделството и руралниот развој продолжува со обработка на барањата за финансиска поддршка предвидени за директните плаќања за кои ќе следуваат и други исплати за сите апликанти кои ги исполнуваат условите при аплицирање “ – изјави директорот Бачовски.

AMFBZHR: U paguan 62.201.000,00 denarë për kokë dhie të shënuar


Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural sot ka bërë pagesën në bazë të pagesave direkte për krerët e shënuar të dhive.
Përfitues të kësaj mase janë ekonomitë bujqësore që ruajn dhi e që posedojnë të paktën 10 krerë dhi të të gjitha kategorive të regjistruara në Regjistrin e fermave të dhive.
Shuma e përgjithshme e mjeteve të paguara është 62.201.000 denarë për afro 1.700 persona.

Shuma e pagesave direkte është 1.200 denarë për krerë, gjegjësisht 1.300 denarë për krerë për ekonomitë bujqësore me numër të raportuar të krerëve për mbështetje financiare nga minimumi 50 deri në maksimum 150 krerë për të gjitha kategoritë dhe moshat.

“Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural vazhdon me procesimin e kërkesave për mbështetje financiare të paraparë për pagesa direkte, të cilat do të pasohen me pagesa tjera për të gjithë aplikantët që i plotësojnë kushtet me rastin e aplikimit” - theksoi drejtori Baçovski.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu