СООПШТЕНИЕ - 13.09.2022 во 15:40

Бачовски : Исплатени субвенциите за грла овци, користен сертифициран материјал и одгледани и заклани гоеници

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска реализираше исплата на 3 мерки од програмата за директни плаќања.
На сметките на 2.984 лица се исплатени 682.864.200,00 денари за обележани грла овци од сите категории , додека кон близу 8.000 лица се исплатени 229.001.820,00 денари за пријавени површини со задолжителна употреба сертифициран семенски материјал. Реализирана е и исплатата за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети кон 136 лица со во висина од 150 милиони денари.

-Корисници на подмерката за обележани грла овци од сите категории се земјоделските стопанства одгледувачи на овци кои поседуваат минимум 30 грла .
Висината на директните плаќања изнесува 1.200 денари по грло , додека за земјоделски стопанства со пријавени од 101 до 500 грла, висината на директните плаќања изнесува 1300 денари по грло.

-Корисници на директните плаќања за сертифициран семенски материјали се земјоделски стопанства кои пријавиле површини со полјоделски култури на кои е употребен сертифициран семенски материјал.

-Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети се корисниците кои одгледале и продале или заклале најмалку пет гоеници во период од мај 2020 година до април 2021 година во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло.

“Во еден ден се исплатени повеќе мерки за растително и сточарско производство. Со денешната исплата финансиска поддршка добиваат полјоделците кои во производната 2021 користеле сертифициран семенски материјал на своите површини, како и одгледувачите на овци и корисниците од секторот свињарство кои одгледале и заклале гоеници во преработувачките капацитети. Во следниот период ќе продолжат исплатите од програмата за директни плаќања за сите лица кои правно – законски се стекнале со право за користење на финансиска поддршка” – информира директорот Бачовски.

Baçovski: U paguan subvencionet për kokë të deleve, materialin e çertifikuar të përdorur dhe qengjat e majmur të rritur dhe therur

Agjencia për mbështetjen financiare në bujqësi dhe zhvillim rural sot ka paguar 3 masa nga programi për pagesa direkte.

Në llogaritë e 2.984 personave janë paguar 682.864.200,00 denarë për krerët e shënuar të deleve nga të gjitha kategoritë, ndërsa për afro 8.000 denarë janë paguar 229.001.820,00 denarë për sipërfaqe të regjistruara me përdorim të detyrueshëm të materialit farë të certifikuar. Pagesa për majmëri dhe therur në thertore të regjistruara për 136 persona është realizuar në vlerë prej 150 milionë denarë.

- Përfitues të nënmasës për krerët e deleve të shënuara të të gjitha kategorive janë ekonomitë bujqësore që mbarështojnë dele e që posedojnë së paku 30 krerë.
Shuma e pagesave direkte është 1.200 denarë për krerë, ndërsa për ekonomitë bujqësore me 101 deri në 500 krerë, shuma e pagesave direkte është 1.300 denarë për krerë.

- Përfitues të pagesave direkte për materialet farë të certifikuara janë ekonomitë bujqësore që kanë raportuar sipërfaqe me kultura bujqësore në të cilat është përdorur material farë i certifikuar.

- Pagesat direkte për viçat e majmur të rritur dhe therur në thertore të regjistruara janë përfituesit që rritën dhe shitën ose therën të paktën pesë viça të majmur në periudhën nga maji 2020 deri në prill 2021 në objektet përpunuese të regjistruara në Regjistrin e objekteve të miratuara për prodhimin e ushqim me origjinë shtazore.

“Në një ditë janë paguar disa masa për prodhimin bimor dhe blegtoral. Me pagesën e sotme përfitojnë mbështetje financiare fermerët që kanë përdorur material farë të certifikuar në tokat e tyre në periudhën e prodhimit 2021, si dhe mbarështuesit e deleve dhe përdoruesit nga sektori i derrave që kanë rritur dhe therur në objektet e përpunimit të majme. Në periudhën e ardhshme do të vazhdojnë pagesat nga programi për pagesa direkte për të gjithë personat që kanë fituar ligjërisht të drejtën e shfrytëzimit të mbështetjes financiare”- informon drejtori Baçovski.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu