СООПШТЕНИЕ - 21.09.2022 во 10:49
АФПЗРР : Реализирана исплата на директни плаќања по повеќе мерки

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализираше исплатата на повеќе мерки од програмата за директни плаќања.
188 корисници се исплатени со финансиска поддршка во висина од 17.5 милиони денари за засеани и ожнеани површини со полјоделски култури за кои е употребен сертифициран семенски материјал, а пријавената површина е од 5 до 50 хектари. Висината на поддршката е условена со остварени просечни приноси и тоа : 4000 кг/ха за пченица, 3000 кг/ха за јачмен, ‘рж и овес и 1500 кг/ха за сончоглед.
Извршена е исплата и за мерката за производство на говедско месо за кои се исплатени 1.4 милиони денари за 131 корисник. Корисници на оваа мерка се огледувачите на говеда кои имаат минимум 30 грла говеда обележани и евидентирани во Регистарот за одгледувалишта на говеда. Висината на директните плаќања е 1500 денари и се исплаќа за женско грло говедо кое е на возраст од 12 до 24 месеци на 31.10.2021 година.
2837 одгледувачи на овци добија финансиска поддршка од 103 милиони денари за задржано женско јагне. Висината на поддршката е 1000 денари по грло и се исплаќа за женско јагне кое на 31.10.2021 година е на возраст од 6 до 18 месеци.
Исто така исплатена е и финансиската поддршка за задржано женско јагне во висина од 13.7 милиони денари за 1540 одгледувачи на кози. Висината на поддршката е 1000 денари по грло и се исплаќа за женско јаре кое на 31.10.2021 година е на возраст од 6 до 18 месеци.

AMFBZHR: U realizua pagesa e pagesave direkte sipas disa masave

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural ka realizuar pagesën e disa masave nga programi për pagesa direkte.
188 përfitues janë paguar me mbështetje financiare në vlerë prej 17,5 milionë denarë për sipërfaqet e mbjella dhe korrje me kultura bujqësore për të cilat është përdorur material farë i certifikuar dhe sipërfaqja e raportuar është nga 5 deri në 50 hektarë. Sasia e mbështetjes kushtëzohet nga rendimentet mesatare të arritura: 4000 kg/ha për grurin, 3000 kg/ha për elbin, thekrën dhe tërshërën dhe 1500 kg/ha për luledielli.
Pagesë është bërë edhe për masën e prodhimit të mishit të gjedhit, për të cilin janë paguar 1,4 milionë denarë për 131 përfitues. Përfitues të kësaj mase janë bartësit e gjedheve të cilët kanë minimalisht 30 krerë gjedhë të shënuar dhe të regjistruar në Regjistrin e Fermave të Gjedheve. Shuma e pagesave direkte është 1500 denarë dhe paguhet për krerë bagëti të moshës 12 deri në 24 muaj më 31.10.2021.
Mbështetje financiare prej 103 milionë denarë për qengjat femra të mbajtura kanë marrë 2837 mbarështues dhensh. Shuma e ndihmës është 1000 denarë për krerë dhe paguhet për qengjin femër të moshës 6 deri në 18 muaj më 31.10.2021.
Përkrahja financiare për qengjat femra të mbajtura në vlerë prej 13,7 milionë denarë është paguar edhe për 1540 rritës të dhive. Shuma e ndihmës është 1000 denarë për kokë dhe paguhet për të vegjlit e moshës 6 deri në 18 muaj më 31.10.2021.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu