ИЗВЕСТУВАЊЕ - 21.09.2022 во 11:51

АФПЗРР : Реализирана исплата на директни плаќања по повеќе мерки

Од денеска до 31- ви октомври сите земјоделци кои во производната 2021/2022 година имале засеани и ожнеани површини со: пченица, јачмен, рж, овес и сончоглед на површина над 1 хектар и оствареното производство го продале во регистрирани преработувачки капацитети а воедно оствариле принос најмалку од 4.000 кг/ха за пченица, 3.000 кг/ха за јачмен, рж и овес и 1.500 кг/ха за сончоглед, ќе можат да аплицираат за дополнителнна финансиска поддршка.
Висината на дополнителната финансиска поддршка е 5.760 денари по хектар.

Сите земјоделци кои ги исполнуваат условите за добивање на оваа поддршка ќе може да аплицираат електронски, и во барањето треба да прикачат потврда за предадено производство издадена од регистриран преработувачки капацитет.

Оние земјоделци кои не можат сами електронски да се пријават за добивање на финансиската поддршка ќе можат да се обратат за помош во подрачните единици на МЗШВ.

Nga sot e deri më 31 tetor, të gjithë fermerët të cilët në vitin prodhues 2021/2022 kishin mbjellë dhe korrur sipërfaqe me: grurë, elb, thekër, tërshërë dhe luledielli në një sipërfaqe prej më shumë se 1 hektar dhe e shitën prodhimin e realizuar në kapacitetet e regjistruara për përpunim dhe gjithashtu kanë realizuar fitim të paktën 4,000 kg/ha për grurin, 3,000 kg/ha për elbin, thekën dhe tërshërën dhe 1,500 kg/ha për luledielli, do të mund të aplikojnë për mbështetje financiare shtesë.
Shuma e mbështetjes shtesë financiare është 5760 denarë për hektar.

Të gjithë fermerët që i plotësojnë kushtet për të marrë këtë mbështetje do të mund të aplikojnë në mënyrë elektronike dhe në kërkesë duhet të bashkëngjitni një certifikatë të prodhimit të dorëzuar të lëshuar nga një objekt i regjistruar përpunues.

Ata fermerë që nuk mund të aplikojnë vetë në mënyrë elektronike për të përfituar mbështetje financiare, do të mund t'i drejtohen për ndihmë njësive rajonale të MBPEU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu