СООПШТЕНИЕ - 22.09.2022 во 10:47
Бачовски : Исплатени субвенции за маторици, амортизирани несилки, пчелни матици и добиено теле по пат на В/О

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес изврши исплата за повеќе мерки.
Исплатени се 945 лица кои се корисници на мерката за директни плаќања кои одгледуваат женски приплодни грла- маторици и поседуваат минимум две грла маторици и истите ги чувале најмалку до 31.10.2021 година во износ од 14.093.787,00 денари.
За мерката директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети се исплатени 15 корисници со висина од износ 16.215.360,00 денари , а корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства кои имаат одгледани и продадени или заклани амортизирани несилки во период од 1ви октомври 2020 до 30 септември 2021 година.
По основ на дополнителни директни плаќања од подмерката 2.17 за пчелни семејства вклучени во селекција за производство на пчелни матици се исплатени 3 апликанти со износ од 320.000,00 денари.
За добиено теле по пат на B\O се исплатени 5 корисници кои се земјоделски стопанства одгледувачи на регистрирани говеда и се корисници од подмерката 2.1 од уредбата кои имаат оплодена крава\јуница по пат на B\O и добиено и регистрирано теле во период од мај 2020 – април 2021 година.

Baçovski: U paguan subvencionet për dosat, pulat e amortizuara, bletët amë dhe viçin e përfituar me I/V

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural sot ka bërë pagesën për disa masa.
Janë paguar 945 persona të cilët janë shfrytëzues të masës për pagesa direkte të cilët mbarështojnë dosa femrash mbarështuese dhe posedojnë së paku dy krerë dosa dhe i kanë ruajtur së paku deri më 31.10.2021 në vlerë prej 14.093.787,00 denarë.
Për masën e pagesave direkte për pulat e amortizuara të therura në thertore të regjistruara janë paguar 15 përfitues në vlerë prej 16.215.360,00 denarë, ndërsa përfitues të kësaj mase janë ekonomitë bujqësore të cilat kanë rritur dhe shitur ose therur në periudhën e parapaguar, 1 tetor 2020 deri më 30 shtator 2021.
Në bazë të pagesave shtesë direkte nga nënmasa 2.17 për familjet e bletëve të përfshira në përzgjedhjen për prodhimin e bletëve amë, janë paguar 3 aplikantë në vlerë prej 320.000,00 denarë.
Për një viç të përfituar nëpërmjet I\V, 5 përfitues që janë ferma bujqësore, mbarështues të bagëtive të regjistruar dhe janë përfitues të nënmasës 2.1 të dekretit që kanë një lopë/mëshqerrë të inseminuar përmes I\V dhe kanë marrë dhe regjistruar një viç gjatë periudhës së majit 2020 deri prill 2021.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu