СООПШТЕНИЕ - 07.10.2022 во 10:10
АФПЗРР : ИСПЛАТЕНИ СЕ СУБВЕНЦИИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНО И ПРЕДАДЕНО КРАВЈО, ОВЧО И КОЗЈО МЛЕКО

Денеска на сметките на 5.851 млекопроизводители се исплатени вкупно 89.455.245,00 денари за мерката 2.3 која ги опфаќа директните плаќања за произведено и предадено кравјо , овчо и козјо млеко.

Исплатите се однесуваат на предадено млеко во месеците јуни и јули 2021 година согласно пријавените количини од страна на преработувачките капацитети.

Корисници на оваа поддршка се земјоделските стопанства регистрирани како одгледувачи на говеда, овци и кози во Регистарот на одгледувалишта. Висината на директните плаќања изнесува 3.5 денари по литар произведено и предадено кравјо млеко во преработувачки капацитети запишани во регистарот на откупувачи на земјоделски производи и 4.5 денари по литар за произведено и предадено овчо и козјо млеко.

“Продолжуваме со исплата на финансиската поддршка за млекопроизводителите. Во месец Октомври се исплатени предадените количини за 5 месеци, а во следниот период ќе се изврши поддршката за предадените количини за август и септември. Исто така, АФПЗРР се спрема за исплата на финансиската поддршка за предадените градинарски и овошни култури,, - информира директорот Бачовски.

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој продолжува со обработка на барањата за финаниска поддршка од програмата за директни плаќања со што континуирано ќе продолжи и исплатата на мерките.

AMFBZHR: U PAGUAN SUBVENCIONET PËR QUMËSHTIN E PRODHUAR DHE DORZUAR TË LOPËS, DELES DHE DHISË

Sot në llogaritë e 5.851 prodhuesve të qumështit janë paguar gjithsej 89.455.245,00 denarë për masën 2.3, e cila përfshin pagesa direkte për qumështin e prodhuar dhe dorzuar të lopës, deles dhe dhisë.

Pagesat i referohen qumështit të dorëzuar në muajt qershor dhe korrik 2021 sipas sasive të raportuara nga objektet e përpunimit.

Përfitues të kësaj mbështetje janë ekonomitë bujqësore të regjistruara si mbarështues të gjedheve, deleve dhe dhive në Regjistrin e fermave mbarështuese. Shuma e pagesave direkte është 3,5 denarë për litër qumësht lope të prodhuar dhe dorëzuar në objektet përpunuese të regjistruara në regjistrin e blerësve të produkteve bujqësore dhe 4,5 denarë për litër për qumësht të prodhuar dhe dorëzuar dele dhe dhie.

“Vazhdojmë me pagesën e mbështetjes financiare për prodhuesit e qumështit. Në muajin tetor janë paguar sasitë e dorëzuara për 5 muaj, ndërsa në periudhën e ardhshme do të realizohet mbështetja për sasitë e dorëzuara për muajin gusht dhe shtator. Gjithashtu, AMFBZHR është duke u përgatitur për pagesën e mbështetjes financiare për kulturat e dorëzuara të kopshtarisë dhe frutave, - informon drejtori Baçovski.

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural vazhdon me procedimin e kërkesave për mbështetje financiare nga programi për pagesa direkte, me çka do të vazhdojë pagesa e masave.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu