СООПШТЕНИЕ - 20.10.2022 во 19:36
Бачовски : Реализирана исплатата за градинарски и овошни култури предадени во преработувачки капацитети

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата по основ допоплнителни директни плаќања за градинарски и овошни култури предадени во преработувачки капацитети
3942 производители на градинарски култури кои своето производство го предале во преработувачки капацитет добиваат финансиска поддршка од 230 милиони денари
Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со градинарски култури и се корисници од подмерка 1.4, а кои оствареното производство го предале во преработувачки капацитети за зеленчук директно или преку еден регистриран откупувач во период од 26 декември 2020 – 25 декември 2021 година, вклучително и произведените градинарски култури за потребите на сопствениот преработувачки капацитет – запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи.
На 178 производители на овошни култури исплатени се над 16 милиони денари за дополнителни директни плаќања од подмерката 1.7 за овошни култури предадени во преработувачки капацитети.
Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со следниве овошни видови : вишна ,малина, капина, аронија, гоџи бери,кајсија,јагода и киви и се корисници од подмерка 1.7 , а кои оствареното производство на овошје го предале во преработувачки капацитети за овошје директни или преку еден регистриран откупувач во период од 26 декември 2020 година - 25 декември 2021 година , запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи .
Висината на директните плаќања за овие две подмерки изнесува 3 денари по килограм.


Baçovski: Është realizuar pagesa për kulturat e kopshtit dhe frutat e dorëzuara në objektet përpunuese

Agjencia për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimt Rural sot ka bërë pagesën në bazë të pagesave suplementare direkte për kulturat e kopshtit dhe frutave të dorëzuara në objektet përpunuese.
3942 prodhues të kulturave hortikulturore që e dorëzuan prodhimin e tyre në një objekt përpunues marrin mbështetje financiare prej 230 milionë denarë.
Përfitues të kësaj nënmase janë njësitë bujqësore që kanë mbjellë sipërfaqe me kultura bimore dhe janë përfituese të nënmasës 1.4, dhe të cilat e kanë dorëzuar prodhimin e realizuar në objektet e përpunimit të perimeve drejtpërdrejt ose përmes një blerësi të regjistruar në periudhën nga 26 dhjetor 2020 deri më 25 dhjetor 2021,përfshirë kulturat hortikulturore të prodhuara për nevojat e kapacitetit të vet përpunues – të regjistruar në regjistrin e blerësve të produkteve bujqësore.
Mbi 16 milionë denarë janë paguar 178 prodhuesve të kulturave frutore për pagesa shtesë direkte nga nënmasa 1.7 për kulturat frutore të dorëzuara në objektet përpunuese.
Përfitues të kësaj nënmase janë njësitë bujqësore që kanë sipërfaqe të mbjella me këto lloje të frutave: qershi, mjedër, manaferrë, aronia, kajsi, luleshtrydhe dhe kivi dhe janë përfituese të nënmasës 1.7, dhe të cilat kanë bartur të arriturat prodhimi i frutave në objektet e përpunimit për fruta direkt ose përmes një blerësi të regjistruar në periudhën 26 dhjetor 2020 - 25 dhjetor 2021, të regjistruar në regjistrin e blerësve të produkteve bujqësore.
Shuma e pagesave direkte për këto dy nënmasa është 3 denarë për kilogram.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu