ЈАВЕН ОГЛAС 469/2022 - 28.10.2022 во 10:44


Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и (“Службен весник на Република Северна Македонија” број 275/19, 14/20 и 215/21) и Уредбата за спроведување на постапка за вработување на административни службеници (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/18), а во врска со член 20-г од Законот за вработени во јавен сектор (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и (“Службен весник на Република Северна Македонија”број 143/19 и 14/20 27/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор (“Службен весник на Република Македонија” бр.34/15), Агенцијата за администрација објавува

ЈАВЕН ОГЛAС 469/2022

за вработување на 3 државни службеници од Група I, подгрупа I во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој


македонска верзија | албанска верзија
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu