СООПШТЕНИЕ - 07.11.2022 во 16:22
Доделени договорите за финансиска поддршка преку мерката за поддршка на активен женски член во земјоделското домакинство” од програмата за рурален развој

Првиот човек на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој – Никица Бачовски заедно со министерот за земјоделство , шумарство и водостопанство Љупчо Николовски денес во просториите на Клуб на пратеници ги врачија договорите за финансиска поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство.
Директорот на Агенцијата Никица Бачовски истакна дека се работи за мерка која главна цел е подобрување на социо – економската инклзуија на жените од руралните средини преку стимулирање на нивната економска активност во местата во кои живеат.
,,Се работи за мерка од програмата за рурален развој за која беше објавен јавен повик кој заврши во мај 2022 година. По обработката на пристигнатите барања, одобрени беа проектите на 70 апликантки. Принципот на поддршката е врз основа на грант од 100% со кој ќе се финансираат инвестиции до максимална вредност од 360.000 денари” – посочува Бачовски.
Со оваа финансиска поддршка се очекува да се модернизираат производствените капацитети на руралните жени со инвестиции во опрема за преработка на грозје, соларни сушари, опрема за пастеризација, опрема за производство и преработка на сточна храна како и опрема за производство на мед и останати пчелни производи.
Во своето излагање министерот Николовски ја потенцираше важноста на жените во општеството,но и во земјоделската активност преку производството на финални производи од основни земјоделски и сточарски суровини како главна цел на самата мерка.
,, Со средствата од грантот, жените земјоделки можат да набавуваат опрема за винарство, линии за производство на сточна храна, опрема за производство на мед и пчелни производи, опрема за млинови, молзачки, калапи за сирење, машини за преработка и мелење на месо и останата преработувачка опрема, со што ќе можат да развијат нови производи, нови брендови и нова додадена вредност во македонската економија и тоа токму во руралните средини’’ – истакна Николовски
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе склучи договори со сите соодветни кориснички со краен рок за реализација на инвестициите до 31.12.2023 година.
Финансиските средства за поддршка на проектите е обезбедена од програмата за рурален развој и изнесува близу 20 милиони денари.

Janë shpërndarë kontrata për mbështetje financiare përmes masës për mbështetjen e një anëtare aktive femër në ekonominë shtëpiake bujqësore nga programi për zhvillim rural

Kryesuesi i Agjencisë për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural - Nikica Baçovski së bashku me ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Ljupço Nikolovski sot në ambientet e Klubit të Deputetëve prezantuan kontratat për mbështetje financiare për një anëtare aktive femër të ekonomisë shtëpiake bujqësore.
Drejtori i Agjencisë, Nikica Baçovski, theksoi se është një masë që synon përmirësimin e përfshirjes socio-ekonomike të grave nga zonat rurale duke stimuluar aktivitetin e tyre ekonomik në vendet ku ato jetojnë.
“Është një masë nga programi i zhvillimit rural për të cilin është publikuar një thirrje publike që ka përfunduar në maj të 2022. Pas procedimit të kërkesave të pranuara, janë miratuar projektet e 70 aplikantëve. Parimi i mbështetjes bazohet në grant 100% me të cilin do të financohen investime deri në vlerën maksimale prej 360.000 denarë” – thekson Baçovski.
Me këtë mbështetje financiare pritet të modernizohen kapacitetet prodhuese të grave rurale me investime në pajisje për përpunimin e rrushit, tharëse diellore, pajisje për pasterizim, pajisje për prodhimin dhe përpunimin e foragjereve, si dhe pajisje për prodhimin e mjaltit dhe produkte të tjera të bletëve.
Ministri Nikolovski në prezantimin e tij theksoi rëndësinë e gruas në shoqëri, por edhe në veprimtarinë bujqësore përmes prodhimit të produkteve finale nga lëndët e para bazë bujqësore dhe blegtorale si qëllim kryesor i vetë masës.
“Me mjetet nga granti, fermerët femra mund të blejnë pajisje për prodhimin e verës, linjat e prodhimit të foragjereve, pajisje për prodhimin e mjaltit dhe produkteve të bletës, pajisje për mullinj, makina mjelëse, kallëpe djathi, makina për përpunimin dhe bluarjen e mishit dhe pajisje të tjera për përpunimin, me të cilat do të mund të zhvillojnë produkte të reja, marka të reja dhe vlerë të re të shtuar në ekonominë maqedonase, pikërisht në zonat rurale” – theksoi Nikolovski.
Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural do të lidhë kontrata me të gjithë përfituesit e duhur me afat për realizimin e investimeve deri më 31.12.2023.
Mjetet financiare për përkrahjen e projekteve janë siguruar nga programi për zhvillim rural dhe kapin shumën prej afro 20 milionë denarë.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu