ИЗВЕСТУВАЊЕ - 17.11.2022 во 14:58

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира сите земјоделци дека е во тек аплицирањето за дополнителни директни плаќања за предадени градинарски и овошни култури во регистрирани преработувачки капацитети и за произведено предадено грозје во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија.
Корисници на дополнителни директни плаќања за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети се земјоделски стопанства кои имаа засадено површини со градинарски култури и оствареното производство го предале во преработувачки капацитет за зеленчук директно или преку еден регистриран преработувач во период од 26 декември 2021 година до 25 декември 2022 година, вклучително и произведените градинарски култури за потребите на сопствениот преработувачки капацитет, запишани во Регистарот за откупувачи на земјоделски производи. Висината на дополнителната финансиска поддршка е 3 денари по килограм за сите градинарски култури.
Корисници на дополнителни директни плаќања за овошни култури предадени во преработувачки капацитети се земјоделски стопанства кои имаа засадено површини со овошни насади и тоа со следните овошни видови: вишна, малина, капина, аронија, гоџи бери, кајсија, јагода и калинка и оствареното производство го предале во преработувачки капацитет за овошје директно или преку еден регистриран преработувач во период од 26 декември 2021 година до 25 декември 2022 година, вклучително и произведените овошни култури за потребите на сопствениот преработувачки капацитет, запишани во Регистарот за откупувачи на земјоделски производи. Висината на дополнителната финансиска поддршка е 3 денари по килограм.
Корисници на подмерката за произведено предадено грозје во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија се земјоделски стопанства кои имаат површини под лозови насади и оствареното производство на винско грозје од реколта 2022 година го предале во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија, вклучително и за потребите на сопствениот преработувачки капацитет регистриран за производство на вино во Република Северна Македонија. Висината на дополнителната финансиска поддршка е 2 денари по килограм.
Сите земјоделци кои ги исполнуваат условите за добивање на поддршка ќе може да аплицираат електронски.
Оние земјоделци кои не можат сами електронски да се пријават за добивање на финансиската поддршка можат да се обратат за помош во подрачните единици на МЗШВ.
Крајниот рок за поднесување на барање за горенаведените подмерки е до 25 декември 2022 година.


NJOFTIM

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural informon të gjithë fermerët se është në proces aplikimi për pagesa shtesë direkte për kulturat e dorëzuara të kopshtit dhe frutave në objektet përpunuese të regjistruara dhe për rrushin e prodhuar të dorëzuar në objektet e regjistruara të prodhimit të verës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Përfitues të pagesave të drejtpërdrejta shtesë për kulturat bimore të dorëzuara në objektet e përpunimit janë njësitë bujqësore që kanë mbjellë sipërfaqe me kultura bimore dhe prodhimin e arritur e kanë dorëzuar në një objekt të përpunimit të perimeve drejtpërdrejt ose përmes një përpunuesi të regjistruar në periudhën nga 26 dhjetor 2021 deri më 25 dhjetor 2022. , duke përfshirë kulturat bimore të prodhuara për nevojat e kapacitetit të vet përpunues, të regjistruar në Regjistrin e Blerësve të Produkteve Bujqësore. Shuma e ndihmës shtesë financiare është 3 denarë për kilogram për të gjitha kulturat e kopshtit.
Përfitues të pagesave shtesë direkte për kulturat frutore të dorëzuara në objektet përpunuese janë njësitë bujqësore që kishin mbjellë sipërfaqe me plantacione frutore me këto lloje frutore: qershi, mjedër, manaferrë, aroni, kajsi, luleshtrydhe dhe shegë. Prodhimi në një impiant të përpunimit të frutave drejtpërdrejt ose nëpërmjet një përpunuesi të regjistruar në periudhën nga data 26 dhjetor 2021 deri më 25 dhjetor 2022, duke përfshirë kulturat e frutave të prodhuara për nevojat e objektit të përpunimit të vet, të regjistruar në Regjistrin e blerësve të produkteve bujqësore. Shuma e mbështetjes shtesë financiare është 3 denarë për kilogram.
Përfitues të nënmasës për rrushin e prodhuar të dorëzuar në objektet e regjistruara të prodhimit të verës në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë ekonomitë bujqësore që kanë sipërfaqe me vreshta dhe kanë dorëzuar prodhimin e arritur të rrushit për verë nga vjelja e vitit 2022 në objektet e regjistruara të prodhimit të verës në Republikën е Maqedonisë së Veriut, përfshirë për nevojat e kapacitetit të vet përpunues të regjistruar për prodhimin e verës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shuma e ndihmës shtesë financiare është 2 denarë për kilogram.
Të gjithë fermerët që plotësojnë kushtet për të marrë mbështetje do të mund të aplikojnë në mënyrë elektronike.
Ata fermerë që nuk mund të aplikojnë vetë në mënyrë elektronike për të marrë mbështetje financiare, mund t'i drejtohen për ndihmë njësive rajonale të MBPEU.
Afati për paraqitjen e kërkesës për nënmasat e sipërpërmendura është deri më 25 dhjetor 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu