СООПШТЕНИЕ - 22.11.2022 во 13:16
ИСПЛАТЕНИ СЕ СУБВЕНЦИИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНО И ПРЕДАДЕНО КРАВЈО, ОВЧО И КОЗЈО МЛЕКО

Денеска на сметките на 5.525 млекопроизводители се исплатени вкупно 75.671.467,00 денари за мерката 2.3 која ги опфаќа директните плаќања за произведено и предадено кравјо , овчо и козјо млеко.

Исплатите се однесуваат на предадено млеко во месеците август и септември 2021 година согласно пријавените количини од страна на преработувачките капацитети.

Корисници на оваа поддршка се земјоделските стопанства регистрирани како одгледувачи на говеда, овци и кози во Регистарот на одгледувалишта. Висината на директните плаќања изнесува 3.5 денари по литар произведено и предадено кравјо млеко во преработувачки капацитети запишани во регистарот на откупувачи на земјоделски производи и 4.5 денари по литар за произведено и предадено овчо и козјо млеко.

“Со денешната исплатата за месеците август и септември ја заокружуваме како целосна исплатата за млекопроизводителите за фазата октомври 2020 – септември 2021 . Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој продолжува со обработка на барањата за финаниска поддршка од програмата за директни плаќања со што континуирано ќе продолжи и исплатата на мерките “ – информира директорот Бачовски.

U PAGUAN SUBVENCIONET PËR QUMËSHTIN E LOPËS, DELES DHE DHISË

Sot në llogaritë e 5.525 prodhuesve të qumështit janë paguar gjithsej 75.671.467,00 denarë për masën 2.3, ku përfshihen pagesa direkte për qumështin e lopës, deles dhe dhisë.

Pagesat i referohen qumështit të dorëzuar të muajit gusht dhe shtator 2021 sipas sasive të raportuara nga objektet e përpunimit.

Përfitues të kësaj mbështetje janë njësitë bujqësore të regjistruara si mbarështues të gjedheve, deleve dhe dhive në Regjistrin e Fermave Mbarështuese. Shuma e pagesave direkte është 3,5 denarë për litër qumësht lope të prodhuar dhe dorëzuar në objektet përpunuese të regjistruara në regjistrin e blerësve të produkteve bujqësore dhe 4,5 denarë për litër për qumësht të prodhuar dhe dorëzuar të deleve dhe dhive.

“Me pagesën e sotme të muajit gusht dhe shtator, përfundojmë pagesën e plotë për prodhuesit e qumështit për periudhën tetor 2020 – shtator 2021. Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural vazhdon me procedimin e kërkesave për mbështetje financiare nga programi për pagesa direkte, me çka do të vazhdojë pagesa e masave”- ka theksuar drejtori Baçovski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu