И З В Е С Т У В А Њ Е - 10.03.2009 во 10:20

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја информира јавноста дека на ден 05.03.2009 година стекна национална акредитација од страна на Националниот службеник за одобрување (НАО), како дел од оперативната структура надлежна за имплементација на средствата од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош на Европската унија (ИПАРД).

Националната акредитација претставува дел од севкупниот процес на остварувањето на правото на Република Македонија, како земја кандидат за полноправно членство во ЕУ, да управува со финансиски средства од претпристапните фондови на Европската унија. Средствата од петтата компонента на претпристапната помош – ИПАРД во областа на земјоделството и руралниот развој во вредност од 45,5 милиони ЕУР за период 2007-2011 година ќе бидат достапни за користење по завршување на преносот на правото за управување (conferral of management rights) од страна на Европската комисија - Генерален директорат за земјоделство и рурален развој.

Истовремено ја информираме јавноста за специфичноста на петтата компонента и сложеноста на целокупната постапка за добивање на правото за управување со резервираните средства од аспект на самостојно одлучувањето при доделувањето на средства од страна на самата земја кандидат без претходна контрола од страна на ЕУ (without ex ante control). Самостојноста во одлучувањето всушност значи целосна одговорност на земјата корисник, но истовремено и зголемена контрола од страна на Европската унија како во поглед на доделување на самото право за управување со средствата, така и во поглед на оправданоста и целисходноста на искористените средства. Сето однапред кажано ја зголемува обемноста и значењето на извршената работа од сите релевантни институции: Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Управувачкото тело при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Националниот фонд (Министерство за финансии), Секретаријатот за европски прашања и Ревизорското тело во Државниот завод за ревизија.

Во текот на следните месеци претстои завршување на започнатиот процес преку демонстрирање на целосна подготвеност на инволвираните структури за примена на европското законодавство од доменот на руралниот развој и имплементација на правилата на цврст финансиски менаџмент. Процесот на акредитација целосно ќе заврши со добивање на правото за управување со европските средства и почетокот на користење на доделените средства во земјоделството и руралниот развој до крајот на 2009 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu