И Н Ф О Р М А Ц И Ј А - 02.06.2009 во 13:43

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2009 - ПРАВНИ ЛИЦААгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година ги исплати следните правни лица и тоа по мерките:


Финансиска поддршка за површинa со есенски житни култури (пченица и јачмен)


Финансиска поддршка за успешно подигнати овошни насади за период од две години по добивање на финансиска поддршка за подигање на насадот (почнувајќи од 2007 година)

Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1. и потточка 1.2 со сертифициран семенски материјал

Финансиска поддршка за обележани грла говеда буша и друга мешавина од различни раси

Финансиска поддршка за обележани грла говеда од следниве раси: холштајнизирано фризиско, сименталско, монтафонско, оберинталско, товни раси говеда и биволи

Финансиска поддршка за произведено и продадено кравјо млеко


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu