И Н Ф О Р М А Ц И Ј А - 08.07.2009 во 11:40

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2009 - ПРАВНИ ЛИЦААгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година ги исплати следните правни лица и тоа по мерките:


Финансиска поддршка за површинa со есенски житни култури (пченица и јачмен)

Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1. и потточка 1.2 со сертифициран семенски материјал

Финансиска поддршка за обележани грла говеда буша и друга мешавина од различни раси

Финансиска поддршка за обележани грла говеда од следниве раси: холштајнизирано фризиско, сименталско, монтафонско, оберинталско, товни раси говеда и биволи

Финансиска поддршка за успешно подигнати овошни насади за период од две години по добивање на финансиска поддршка за подигање на насадот (почнувајќи од 2007 година)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu