С О О П Ш Т Е Н И Е - 13.10.2009 во 15:23
Владата на Република Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известуваат земјоделските производители дека од 5 октомври 2009 година можат да поднесат барање за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година, и тоа за следните мерки:

1. Индустриски градинарски култури продадени во преработувачки капацитети,
2. Произведено и продадено грозје во регистрирани домашни винарски визби,
3. Домашно производство на сертифициран семенски и саден материјал,
4. Произведено и продадено млеко во период од мај до септември 2009 година,
5. Одгледани и продадени говеда, гоеници и кокошки во регистрирани кланични капацитети,
6. Добиено теле по пат на вештачко осеменување,
7. Набавени приплодни грла говеда, овци, кози и свињи,
8. Произведени еднодневни бројлерски пилиња и јајценосни хибриди,
9. Набавка на матици и подигање на нови површини со медоносна флора.

Крајниот рок за поднесување на барања за мерките од сточарското производство е 25 октомври, а за ратителното производство 5 ноември.

Воедно се известуваат органските производители и производителите кои спроведоа стандарди за квалитет и безбедност на храната во 2009 година дека крајниот рок за дополнување на барањата со добиените сертификати е 1 декември.

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги дистрибуира обрасците за пријавување и изврши обука на вработените во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и советниците од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството.

Барањата се поднесуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и воедно од советниците на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството обезбедена е бесплатна помош при пополнувањето на обрасците.

Исплатата на финансиската поддршка ќе се изврши преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по завршување на административните контроли и контролите на лице место.

За подетални информации земјоделските производители можат да се обратат во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, во сите подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.

Контакт:

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
www.ipardpa.gov.mk
Инфо центар: телефон 02 3097-450

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Телефон 02 3 134 477

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
Телефон 047 228 330 и 047 228 370

секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu