Има 2957 текстови на 423 страни а Вие сте на 19 -та страна

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2021 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020 - 08.07.2021


Врз основа на член 9 став 1 точка б од Законот за ратификација на Секторската спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија за воспоставување на одредби за управување и спроведување на финасиската помош на Унијата за Република Македонија според Инструментот за претпристапна помош во областа на политиките за „Земјоделство и рурален развој" (ИПАРД) („Сл. весник на РМ“ бр. 38/2016), врз основа на Дел II мерка Диверзификација на фармите и развој на бизниси точка 11 од Програмата за користење на средствата од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) за период 2014-2020 („Сл. весник на РМ“ бр. 177/2016), и врз основа на член 6 од Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2014-2020 („Сл. весник на РМ“ бр. 64/2016) и („Сл. весник на РСМ“ бр. 58/2019)


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

на 08 јули 2021 година објавувa

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2021

за доставување на барања за користење на средства од

ИПАРД Програмата 2014-2020македонска кратка верзија

албанска кратка верзија[повеќе]

ЈАВЕН ОГЛАС број 412/2021 - 06.07.2021


Врз основа на член 35 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/18), а во врска со член 20-г од Законот за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 27/16 и 25/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 34/15), Агенцијата за администрација објавува
ЈАВЕН ОГЛАС број 412/2021
.
за вработување на 27 државни службеници од Група I, подгрупа I во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

македонска верзија страна 1 | албанска верзија страна 1

македонска верзија страна 2 | албанска верзија страна 2

македонска верзија страна 3 | албанска верзија страна 3

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 25.06.2021Доделени првите десет договори за набавка на комбајни со сецкалици


Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски заедно со заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски и со градоначалникот на Чешиново – Облешево, Горанчо Крстев, денеска во Чешиново ги доделија првите десет од вкупно 25 одобрени договори за набавка на комбајни за ориз со сецкалица. Станува збор за реализација на мерката„ Инвестиции во модернизација на земјоделски стопанства“, подмерка 121,5 „Набавка на специјални комбајни за жнеење на ориз со сецкалица.“


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 17.06.2021


Врз основа на член 48, став 4 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019 и 14/2020) и согласно член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведувањето на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Македонија“ број 11/2015 и 35/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 303/2020), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавуваИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2021

за унапредување на 16 административни државни службеници
во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 16.06.2021


Бачовски: На располагање нови средства за поддршка и развој на рибарството и аквакултурата во земјава


Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски денеска го посети рибникот „ДООЕЛ Рила“ од селото Лаки, во близина на Виница. Овој рибник успешно ги користи мерките кои што се нудат преку Програмата за рибарство и аквакултура.[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2021за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2021 година - 16.06.2021


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот


.


македонска верзија

албанска верзија [повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 11.06.2021


Инвестицијата во младите е инвестиција во иднината на државата и регионите каде што вршат земјоделска дејност


Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски денеска беше во посета на успешно реализиран и поддржан проект преку програмата за рурален развој. Станува збор за младиот земјоделец Благојче Ристовски од Прилеп, кој со средствата кои се доделуваат преку мерката „112 Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност.“ Директорот Бачовски посочи дека е горд што младите луѓе ги користат мерките за реализација на своите идеи.

[повеќе]

Страна:  << Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  Следна >>

Menu