Има 2957 текстови на 423 страни а Вие сте на 383 -та страна

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 16.03.2009


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 13.03. – 16.03.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка за обележани грла говеда буша и друга мешавина од различни раси по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за: [повеќе]

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 16.03.2009


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА


Во периодот од 13.03. – 16.03.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за општи мерки по мерка Дополнителна поддршка за семејни земјоделски стопанства во подрачја со отежнати услови на производство по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за: [повеќе]

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 16.03.2009


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 13.03. – 16.03.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка за успешно подигнати овошни насади за период од две години по добивање на финансиска поддршка за подигање на насадот (почнувајќи од 2007 година) по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за: [повеќе]

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 16.03.2009


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 13.03. – 16.03.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка за површина со есенски житни култури (пченица и јачмен) по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за: [повеќе]

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 16.03.2009


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 13.03. – 16.03.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка за обележани грла говеда од следниве раси: холштајнизирано фризиско, сименталско, монтафонско, оберинталско, товни раси говеда и биволи по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за: [повеќе]

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 13.03.2009


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 09.03. – 12.03.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка за произведен и продаден ориентален ситнолисен тутун од реколта 2008 година по тутунско претпријатие - откупувач, и тоа за: [повеќе]

И З В Е С Т У В А Њ Е - 10.03.2009


ИЗВЕСТУВАЊЕ

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја информира јавноста дека на ден 05.03.2009 година стекна национална акредитација од страна на Националниот службеник за одобрување (НАО), како дел од оперативната структура надлежна за имплементација на средствата од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош на Европската унија (ИПАРД).

Националната акредитација претставува дел од севкупниот процес на остварувањето на правото на Република Македонија, како земја кандидат за полноправно членство во ЕУ, да управува со финансиски средства од претпристапните фондови на Европската унија. Средствата од петтата компонента на претпристапната помош – ИПАРД во областа на земјоделството и руралниот развој во вредност од 45,5 милиони ЕУР за период 2007-2011 година ќе бидат достапни за користење по завршување на преносот на правото за управување (conferral of management rights) од страна на Европската комисија - Генерален директорат за земјоделство и рурален развој.

Истовремено ја информираме јавноста за специфичноста на петтата компонента и сложеноста на целокупната постапка за добивање на правото за управување со резервираните средства од аспект на самостојно одлучувањето при доделувањето на средства од страна на самата земја кандидат без претходна контрола од страна на ЕУ (without ex ante control). Самостојноста во одлучувањето всушност значи целосна одговорност на земјата корисник, но истовремено и зголемена контрола од страна на Европската унија како во поглед на доделување на самото право за управување со средствата, така и во поглед на оправданоста и целисходноста на искористените средства. Сето однапред кажано ја зголемува обемноста и значењето на извршената работа од сите релевантни институции: Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Управувачкото тело при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Националниот фонд (Министерство за финансии), Секретаријатот за европски прашања и Ревизорското тело во Државниот завод за ревизија.

Во текот на следните месеци претстои завршување на започнатиот процес преку демонстрирање на целосна подготвеност на инволвираните структури за примена на европското законодавство од доменот на руралниот развој и имплементација на правилата на цврст финансиски менаџмент. Процесот на акредитација целосно ќе заврши со добивање на правото за управување со европските средства и почетокот на користење на доделените средства во земјоделството и руралниот развој до крајот на 2009 година. [повеќе]

Страна:  << Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383 384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  Следна >>

Menu