Има 2958 текстови на 423 страни а Вие сте на 422 -та страна

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 93/2008 за вработување на државни службеници во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - 06.08.2008


Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој има потреба од вработување на државни службеници - (11)извршител(и), за следните работни места:

1. Раководител на Сектор за општи и правни работи (1) извршител(и);
2. Раководител на сектор за финансии и сметководство (1) извршител(и);
3. Раководител на одделение за сметководство (1) извршител(и);
4. Советник за сметководствени работи (1) извршител(и);
5. Помлад соработник за внатрешна ревизија (1) извршител(и);
6. Помлад соработник за подготовка и преглед на документација (1) извршител(и);
7. Помлад соработник за подготовка и извршување на контрола (1) извршител(и);
8. Помлад соработник за подготовка и преглед на документација (1) извршител(и);
9. Помлад соработник за книжење на сметководствена документација (1) извршител(и);
10. Помлад осработник за подготовка и извршување на контрола (1) извршител(и);
11. Помлад соработник за безбедност на информатички мрежи (1) извршител(и); [повеќе]

ЈАВНА НАБАВКА - 05.08.2008


ЈАВНА НАБАВКААгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува оглас за јавна набавка на компјутерска опрема.

За подетални информации преземете го следниот документ. [повеќе]

СОРАБОТКА ПОМЕЃУ АВСТРИСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ПЛАТЕЖНА АГЕНЦИЈА - 25.07.2008
СОРАБОТКА ПОМЕЃУ АВСТРИСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ПЛАТЕЖНА АГЕНЦИЈА


Агрармаркт Австрија го поддржува воспоставувањето на македонската платежна агенција за рурален развој

Македонија е земја кандидат за членство во Европската унија уште од 2005 година со што се стекна со право за користење на средствата од претпристапната помош од ЕУ.

Со цел обезбедување на соодветна и ефикасна распределба на средства, пред сé треба да се воспостават соодветни институционални структури. Во руралниот развој тоа е ИПАРД Агенцијата.

Со партнерскиот проект, Аграмаркт Австрија (АМА) и македонската ИПАРД Агенција планираат да остварат тесна соработка, со оглед на фактот што АМА ќе допринесува преку експертиза во различни области како внатрешна ревизија, контрола на терен, финансии и сметководство, како и техничко знаење од практичната имплементација на програмите за рурален развој во Австрија. [повеќе]

COOPERATION BETWEEN AUSTRIAN AND MACEDONIAN PAYING AGENCY - 25.07.2008
COOPERATION BETWEEN AUSTRIAN AND MACEDONIAN PAYING AGENCY

AMA supports setting up The Macedonian Paying Agency for Rural Development

Macedonia is a Candidate Country to the European Union since the year 2005 and therefore eligible to EU pre-accession support.

In order to assure proper and efficient allocation of funds first of all suitable institutional structures are to be established. For Rural Development it’s the so called IPARD Agency.

With a partnership project Agrarmarkt Austria (AMA) and the Macedonian IPARD Agency are going to work closely together, whereas AMA will contribute know how from different fields such us internal revision, on-the-spot control, finance & accounting as well as technical knowledge from the practical implementation of RD programmes in Austria. [повеќе]

С О О П Ш Т Е Н И Е - 23.07.2008С О О П Ш Т Е Н И ЕВладата на Република Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известуваат земјоделските производители дека започна пријавувањето за користење на средства за компензација на дел од трошоците при употреба на дизел гориво за обработка на почвата.

Барањата се поднесуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најдоцна до 31 август 2008 година на пропишани образци.
[повеќе]

ОБУКА ЗА МЕРКА - 23.07.2008


ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЗА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ВО ПРОИЗВОДНАТА 2007/2008


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 7 јули 2008 година, во Скопје, одржа Обука на вработените во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за прием и обработка на барањата за новововедената мерка: Финансиска поддршка за компензација на трошоците за дизел гориво за растително производство во производната 2007/2008 година. [повеќе]

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 08.07.2008


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВАВо периодот од 19.05 – 04.07.2008 г., Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Пограмата за финансирање на активностите од растителното производство по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за: [повеќе]

Страна:  << Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422 423  Следна >>

Menu