Упатства

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА МЕРКА 122 - ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ШУМИТЕ


УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА МЕРКА 1.4 ПОМОШ ЗА МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ – СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ ЗА ВИНО СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА МЕРКА 121- ИНВЕСТИЦИИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА (за подигнати лозови и овошни насади и медоносна флора -фацелија, еводија и багрем- на нови површини во периодот од 01 јануари до 01 април 2014 година)


УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА МЕРКА 121- ИНВЕСТИЦИИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА


УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА МЕРКА 112- ПОМОШ НА МЛАДИ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ


УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА МЕРКА 1.4 ПОМОШ ЗА МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ – СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ ЗА ВИНО СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


КОРПОРАТИВЕН И БРЕНД ИДЕНТИТЕТ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ ВО КОИ ЌЕ СЕ ПРОДАВААТ МАКЕДОНСКИ ВИНА


МАСТЕР ПРОЕКТ ЕНТЕРИЕРНО РЕШЕНИЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ ВО КОИ ЌЕ СЕ ПРОДАВААТ МАКЕДОНСКИ ВИНА