Сектор за аналитика и поддршка на работата на директорот

Секторот за аналитика и поддршка на работата на директорот е надлежен за следните работи и задачи:

  • подготовка на анализи за ефектите од реалзацијата на програмите во надлежност на Агенцијата,
  • подготовка на Стратешки план на Агенцијата и негово ажурурање,
  • поддршка на работата на директорот на Агенцијата,
  • информирање на јавноста за работата на Агенцијата,
  • подготовка на периодични и годишни извештаи за работата на секторот,
  • соработка со другите сектори во Агенцијата,
  • соработка со други органи на државната управа и
  • соработка со релевантни домашни, странски и меѓународни институции за работи од својата надлежност.