ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2017, Мерка 1,3,7

Назад кон ИПАРД повици

  • Јавен повик
  • Потребни документи за аплицирање

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК БР. 01/2017 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА 2014-2020


ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2017: Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 24.04.2017 година објавува Јавен повик бр. 01/2017 за доставувања на барања за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020 - (верзија кратка)


ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2017: Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 24.04.2017 година објавува Јавен повик бр. 01/2017 за доставувања на барања за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020 - (верзија долга)


Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството


Листа на планински подрачја


Листа на производи од Анекс I на Договорот за ЕУ


Листа на рурални подрачја


Складирање и ракување со арско ѓубре