ЈАВЕН ПОВИК бр. 02/2011

Назад кон ИПАРД повици

  • Јавен повик
  • Потребни документи за аплицирање

Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството


ЈАВЕН ПОВИК бр. 02/2011: Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 16 јули 2011 година објавува Јавен повик бр. 02/2011 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007 - 2013 (верзија кратка)


ЈАВЕН ПОВИК бр. 02/2011: Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 16 јули 2011 година објавува Јавен повик бр. 02/2011 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007 - 2013 (верзија долга)


Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството


ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 02/2011 за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2007-2013)