ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2012

Назад кон ИПАРД повици

  • Јавен повик

Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството


Известување за одржани ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК О1/2012


ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2012: Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 31 март 2012 година објавува Јавен повик бр. 01/2012 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007 - 2013 (верзија кратка)


ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2012: Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 31 март 2012 година објавува Јавен повик бр. 01/2012 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007 - 2013 (верзија долга)


Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството


ИЗМЕНА НА ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2012 за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2007-2013)


ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2012 за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2007-2013)