ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2019, Мерка 3

Назад кон ИПАРД повици

  • Јавен повик
  • Потребни документи за аплицирање
  • Потребни документи за барање за исплата

ОДЛУКА за продолжување на рокот на Јавен повик 02/2019 за доставување на барање закористење за на средства од ИПАРД програмата 2014-2020


ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2019 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маректинг на земјоделски и рибни производи” од ИПАРД Програмата 2014-2020 - кратка верзија


ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2019 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маректинг на земјоделски и рибни производи” од ИПАРД Програмата 2014-2020 - долга верзија


ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик број 02/2019 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “ Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи” од областа на политиките за земјоделство и рурален развој на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2014-2020)