ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2020, Мерка 1

Назад кон ИПАРД повици

  • Јавен повик
  • Потребни документи за аплицирање
  • Потребни документи за барање за исплата

ОДЛУКА за продолжување на рокот на Јавен повик 01/2020 за доставување на барање за користење за на средства од ИПАРД програмата 2014-2020


ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2020 за доставување на барања за користење на средства по мерка 1 Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства“ од бр.01/2020 од ИПАРД Програмата 2014-2020 - Македонска Кратка Верзија


ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2020 за доставување на барања за користење на средства по мерка 1 Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства“ од бр.01/2020 од ИПАРД Програмата 2014-2020 - Македонска Долга Верзија


ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик број 01/2020 за доставување на барања за користење на средства по мерка 1 “ Инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства”од областа на политиките за земјоделство и рурален развој на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програма 2014-2020)


Листа на домашни и странски признаени или одобрени сорти од овошни култури


Листа на планински подрачја