Национално законодавство

Назад кон ИПАРД прописи

  • Национално законодавство
  • ЕУ законодавство

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ ФИНАНСИРАНИ ОД ПРОГРАМАТА ИПАРД 2014-2020 (Службен весник на Република Македонија, бр.211/2022)


УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ ФИНАНСИРАНИ ОД ПРОГРАМАТА ИПАРД 2014-2020 (ПРОЧИСТЕН ТЕКСТ, НЕОФИЦИЈАЛНА РАБОТНА ВЕРЗИЈА)


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ ФИНАНСИРАНИ ОД ПРОГРАМАТА ИПАРД 2014-2020


УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ ФИНАНСИРАНИ ОД ПРОГРАМАТА ИПАРД 2014-2020


УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СЕКТОРСКАТА СПОГОДБА ПОМЕЃУ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ОДРЕДБИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОМОШ НА УНИЈАТА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СПОРЕД ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕДПРИСТАПНА ПОМОШ ВО ОБЛАСТА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА "ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ"


ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАСТАПУВАНА ОД СТРАНА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ПОСТАПКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОМОШ ОД УНИЈАТА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РАМКИТЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПОМОШТА СПОРЕД ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА II)