ЕУ законодавство

Назад кон ИПАРД прописи

  • Национално законодавство
  • ЕУ законодавство

Уредба за изменување и дополнување на уредбата за Уредба за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од компонента v – ИПАРД од инструментот за претпристапна помош ИПА (Службен весник на Република Македонија, бр.95/2013)


Уредба за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од компонента v – ИПАРД од инструментот за претпристапна помош ИПА (Службен весник на Република Македонија, бр.33/2012)


Уредба за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од компонента V -ИПАРД од инструментот за предпристапна помош ИПА (ВОН СИЛА)


Уредба за изменување и дополнување на уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите на целосно децентрализирано управување со петтата компонента од инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија(Службен весник на Република Македонија бр.123/2009)


Уредба за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите на целосно децентрализирано управување со петтата компонента од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на европската унија


Закон за ратификација на спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на европските заедници за правилата на соработка во однос на финансиската помош од ЕК на Република Македонија и спроведување на помошта според компонента V (IPARD) од Инструментот за предпристапна помош


IPARD Програма 2007-2013 (23-09-2008)


Одлука за пренесување на правото за управување со средствата од Инструментот за претпристапна помош на Европската унија (IPA 5-та компонента - IPARD)