ИПАРД - Исплати
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010

Исплатени шеесет корисници на средствата од ИПАРД Програмата по десетиот(02/2014) и единаесетиот (01/2015) Јавен повик во месец декември 2016 година


Исплатени осумнаесет корисници на средствата од ИПАРД Програмата по деветиот (01/2014) и единаесетиот (01/2015) Јавен повик во месец ноември 2016 година


Исплатени дваесет и пет корисници на средствата од ИПАРД Програмата по десетиот (02/2014) и единаесетиот (01/2015) Јавен повик во месец октомври 2016 година


Исплатени петнаесет корисници на средствата од ИПАРД Програмата по десетиот и единаесетиот Јавен повик (02/2014),(01/2015) во месец септември 2016 година


Исплатени тринаесет корисници на средствата од ИПАРД Програмата по седмиот,деветиот, десетиот и единаесетиот Јавен повик (01/2013), (01/2014), (02/2014), (01/2015) во месец јули 2016 година


Исплатени осумнаесет корисници на средствата од ИПАРД Програмата по седмиот, деветиот, десетиот и единаесетиот Јавен повик (01/2013), (01/2014), (02/2014), (01/2015) во месец јуни 2016 година


Исплатени дваесет и пет корисници на средствата од ИПАРД Програмата по десетиот (02/2014) и единаесетиот Јавен повик (01/2015) во месец мај 2016 година


Исплатени дваесет и девет корисници на средствата од ИПАРД Програмата по десетиот (02/2014) Јавен повик во месец април 2016 година


Исплатени триесет и еден корисник на средствата од ИПАРД Програмата по деветиот (01/2014) и десетиот (02/2014) Јавен повик во месец март 2016 година


Исплатени триесет и еден корисник на средствата од ИПАРД Програмата по деветиот (01/2014) и десетиот (02/2014) Јавен повик во месец февруари 2016 година


Исплатени осумнаесет корисници на средствата од ИПАРД Програмата по деветиот (01/2014) и десетиот (02/2014) Јавен повик во месец јануари 2016 година


Исплатени триесет и осум корисници на средствата од ИПАРД Програмата по деветиот (01/2014) и десетиот (02/2014) Јавен повик во месец декември 2015 година


Исплатени девет корисници на средствата од ИПАРД Програмата по осмиот (01/2013), деветиот(01/2014) и десетиот (02/2014) Јавен повик во месец ноември 2015 година


Исплатени тројца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013)


Реализирани исплати на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014)


Исплатени уште двајца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013)


Реализирани исплати на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014)


Исплатени уште четворица корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013)


Реализирани исплати на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014)


Исплатени осум корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013)


Исплатени четворица корисници на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014)


Исплатени уште тројца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013)


Исплатени двајца корисници на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013)


Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014)


Реализирани исплати на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013)


Исплатени двајца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013)


Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014)


Реализирани првите исплати на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014)


Исплатени уште седумнаесет корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013)


Реализирани исплати на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013)


Исплатени двајца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013)


Исплатени уште дванаесет корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013)


Реализирани исплати на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата по седмиот Јавен повик (02/2012)


Реализирана првата исплата на средства од ИПАРД програмата по седмиот Јавен повик (02/2012)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата по шестиот Јавен повик (01/2012)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата по шестиот Јавен повик (01/2012)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата по шестиот Јавен повик (01/2012)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата по шестиот Јавен повик (01/2012)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата по шестиот Јавен повик (01/2012)


Исплатени уште двајца корисници на средства од ИПАРД програмата по шестиот Јавен повик (01/2012)


Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011)


Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011)


Реализирана исплата на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011)


Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011)


Реализирана исплата на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011)


Исплатени уште двајца корисници на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011)


Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД програмата по четвртиот Јавен повик (02/2011)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата по вториот Јавен повик (01/2010)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Реализирана третата исплата на средства од ИПАРД програмата по шестиот Јавен повик (01/2012)


Реализирана втората исплата на средства од ИПАРД програмата по шестиот Јавен повик (01/2012)


Реализирана првата исплата на средства од ИПАРД програмата по шестиот Јавен повик (01/2012)


Исплатени уште двајца корисници на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011)


Исплатени уште двајца корисници на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011)


Исплатени уште четворица корисници на средства од ИПАРД програмата по петиот Јавен повик (03/2011)


Реализирана втората исплата на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011)


Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД програмата по четвртиот Јавен повик (02/2011)


Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД програмата по четвртиот Јавен повик (02/2011)


Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД програмата по четвртиот Јавен повик (02/2011)


Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД програмата по четвртиот Јавен повик (02/2011)


Исплатени уште двајца корисници на средства од ИПАРД програмата по четвртиот Јавен повик (02/2011)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД програмата по третиот Јавен повик (01/2011)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД програмата по вториот Јавен повик (01/2010)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Исплатени првите средства од ИПАРД програмата


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Реализирана четвртата исплата на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013.


Реализирана петтата исплата на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013


Реализирана шестата, седмата и осмата исплата на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013


Реализирана деветтата исплата на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013


Реализирана десетата исплата на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013


Реализирана единаесетта и дванаесетта исплата на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013


Реализирана тринаесетта, четиринаесетта и петнаесетта исплата на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата по првиот ЈАВЕН ПОВИК


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011)


Реализирана исплата на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011)


Реализирана исплата на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011)


Реализирана првата исплата на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011)


Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД програмата по четвртиот Јавен повик (02/2011)


Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД програмата по четвртиот Јавен повик (02/2011)


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата


Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата по третиот Јавен повик (01/2011)


Исплатени средства од ИПАРД програмата по третиот Јавен повик (01/2011)


Исплатени средства од ИПАРД програмата по вториот Јавен повик (01/2010)