Рурален развој 2019

  • Програмa
  • Јавни повици
  • Упатства за корисници

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА


УРЕДБА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ


ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА


ИСПРАВКА НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА


ИСПРАВКА НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА


ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА


Упатство за корисници на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година за „Мерка 115 - Поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство“


Упатство за корисници на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година за „Мерка 121 - Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“


Упатство за корисници на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година за „Мерка 121.4 - Набавка на трактори“


Упатство за корисници на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година за „Мерка 412 - Воспоставување на локални акциски групи (ЛАГ)“ и за „Мерка 413 - Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини“


Упатство за подготовка на предлог проект за користење на финансиска поддршка од мерката 413 (Анекс 1 од Оперативниот план за реализација на стратегија за локален развој за 2019 година)


Упатство за корисници на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година за „Мерка 121 - Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“ - Подмерка 121.1 - Набавка на добиток


Упатство за корисници на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година за „Мерка 121 - Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“