Рурален развој 2018

  • Програмa
  • Јавни повици
  • Упатства за корисници

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА


ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА КОРИСНИЦИ ПО МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ


УРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ


Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој за период од 2018-2022 година


Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година ( Службен весник бр. 16/18)


Упатство за корисници на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој - мерка 2 - субвенционирање на каматна стапка


Упатство за корисници на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 123 - Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи


Упатство за корисници на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 124 - Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделство, шумарство и водостопанство


Упатство за корисници на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 131 - Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност


Упатство за корисници на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 112 - Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност


Упатство за корисници нa средства од програмата за финансиска поддршка нa руралниот развој за 2018 година за мерка 121 инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства (за подигање на повеќегодишни лозови и овошни насади, повеќегодишни ароматични растенија и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) ,на нови површини во период од 1 до 30 септември 2017 и период од 1 јаунари 2018 година до 30 септември 2018, за набавени приплодни грла добиток во период од 1 септември до 30 септември 2017 година и период од 1 јаунари 2018 година до 30 септември 2018


Упатство за корисници нa средства од програмата за финансиска поддршка нa руралниот развој за 2018 година за мерка 121 - инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства, подмерка 121.4 - набавка на опрема за систем за наводнување – капка по капка, конструкција на бунари и други зафати на површинска вода


Упатство за корисници на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за „Мерка 321 - Подобрување на квалитетот на животот во рурални средини“, „Мерка 322 - Обнова и развој на селата“ и „ Мерка 323 - Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја“


Упатство за корисници на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за „Мерка 121 - Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“