“ТДПТУ Екстра Фунги ДООЕЛ”

Опрема која е финансирана со ИПАРД програмата : покривање на трошоци за машини и линии за преработка на откупената суровина и инсталирање на фотоволтаична централа.

Мерка : Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи

Приоритетен сектор : Овошје и зеленчук (вклучително и компир, печурки и легуминозни култури).
Вкупна вредност на инвестицијата:
24.440.462,00 денари

Кофинансирана сума :  11.709.028,00 денари
Висина на поддршка: 50
%