“Друштво за производство и промет КАДИНО Индустри Груп ДООЕЛ”

Опрема која е финансирана е со ИПАРД програмата : Машина за целосно автоматска палетизирање и сортирање на вреќи 25 кг / 600 вреќи на час, Изработка на деловен план и Консултантски услуги

Мерка: Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи
Приоритетен сектор: Преработка на мелнички производи, житни производи и прозводи од скроб
 
Вкупна вредност на инвестицијата: 5.599.955,00 ден.

Кофинансирана сума : 
2.771.537,00 ден
Висина на поддршка:   50 %