“ИСТРАЈ ПРОМЕТ ДООЕЛ ”

Опрема која е финансирана е со ИПАРД програмата : трошоци за пренамена, реконструкција и адаптација на постоечки објект во погон за преработка на месо, набавка на машини и опрема и компресорски единици за ладење, како и за изработка на деловен план, консултантски услуги, стручен надзор на градежни работи, изработка на проектна документација за основен проект и ревизија на основен проект

Мерка: Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи

Приоритетен сектор: месо и месни производи (вклучително и јајца и живина)

Вкупна вредност на инвестицијата: 13.891.984,00  ден

Кофинансирана сума : 5.359.628,00  ден
Висина на поддршка:  50%