“ДПТТТУ Монтенегро ДОО”

Опрема која е финансирана е со ИПАРД програмата : градежни активности, опрема, општи трошоци и фотоволтаичен систем

 

Мерка: Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибини производи

Приоритетен сектор: Овошје и зеленчук (вклучувајќи ги компирите, печурките и легуминозните култури).

Вкупна вредност на инвестицијата: 344.744.349,00 ден


Кофинансирана сума : 132.842.366,00  
 ден
Висина на поддршка:  50%