“Месна преработувачка индустрија КАРНЕМ”

Опрема која е финансирана е со ИПАРД програмата :  Системска линија за полнење колбаси HandTmann VF 838 S3 3000 kg/h, Автоматски клипсер со повеќе клипови PDC A 700, Двокоморна машина за вакуум пакување, Хоризонтална машина за пакување ULMA FM205, Ледомат за лушпест мраз REVIC 200l, Кутер количка за месо REVIC 200l, Пластична гајба Е2 со димензии 600 x 400 x 200, Компресор модел К-MAX 15-10VS 2100/840 l/min, Сушач за компримиран воздух модел L 900_11 bar, Резервоар за компромитиран воздух модел L 900_11 bar, Филтер за воздух модел QF-0030 со чистота до 5 микрона-капацитет 3000 l/min, Филтер за воздух модел PF-0030 со чистота до 1 микрон-капацитет 3000 l/min, Деловен план и Консултантски услуги,

 

Мерка: Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски стопанства и рибни производи.

Приоритетен сектор: Месо и месни производи ( вклучително и јајца и живина).

Вкупна вредност на инвестицијата: 15.308.684,00 ден.


Кофинансирана сума : 7.122.613,00 ден.         
Висина на поддршка:  50%