“ДУТ ТИАМО ДОО”

Опрема која финансирана е со ИПАРД програмата : парен котел со капацитет од 1000 кг\час производ на UNICAL BAHR’ 12 1000, горилник ECOFLAM BLUE 1000 , дизел генератор TEKSAN

Мерка :Инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи
Приоритетен сектор : месо и месни производи ( вклучено и јајца и живина )
Вкупна вредност на инвестицијата: 6.557.986,00 денари

Кофинансирана сума : 2.778.807,63 денари
Висина на поддршка: 50 %