“РИМЕС МС ДОО”

Опрема која финансирана е со ИПАРД програмата : Системска линија за полнење колбаси Handtman  (6000 kg/h), Автоматска машина за врзување и затворање колбаси клипсерка fca (30 циклуси/min) со Монтажа.

Мерка :Инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи
Приоритетен сектор : месо и месни производи ( вклучено и јајца и живина )
Вкупна вредност на инвестицијата:  15.196.970,00 денари

Кофинансирана сума : 7.576.943,00 денари
Висина на поддршка:
50 %