“Микеи – Интернационал ДОО”

Опрема која е финансирана со ИПАРД програмата : трошоци за набавка на опрема за винарство и складирање на вино.

Мерка : Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибните производи
Приоритетен сектор : Шира, вино и оцет
Вкупна вредност на инвестицијата:
 23.971.418,00денари

Кофинансирана сума :  10.766.500,00денари
Висина на поддршка:
50 %