“НИМЕКС”

Опрема која e финансирана е со ИПАРД програмата : Полуавтоматски палатизер, Полуавтоматски термо тунел со капацитет од 0-5 пакети/минути , Маса за свртување (0=100мм) со капацитет 6000 тегли, Компактен мијалник за тегли (6000тегли/h), Носач за поплнување на продукти(6000тегли/h), Ацетален носач синџир со единечно свртување (191x2000mm) (6000тегли/h), Превртувач на капачки модел 2,8СП со промена на автоматски формат и Консултантски услуги при изработка на проектна документација.

Мерка: Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи

Приоритетен сектор: Преработка на овошје и зеленчук (вклучено и компир, печурки и легуменозно култури)
Вкупна вредност на инвестицијата: 
13.814.041,00 денари

Кофинансирана сума : 6.839.633,00 денари          
Висина на поддршка:  50 %