“БАКО – НУТС ДООЕЛ”

Опрема која е финансирана е со ИПАРД програмата : Линија за сушење OC 1000, Опрема за пакување на јаткасти плодови со капацитет од 0,1- 0,5 кг , Опрема за пакување на јаткасти плодови со капацитет до 1кг, Опрема за пакување на јаткасти плодови со капацитет до 10 кг, Инструмент за мерење на воден активитет LabSwift-aw set, Гасен анализатор OXYBABY   6,0 O2, Изработка на деловен план и консултантски услуги 

Мерка: Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи

Приоритетен сектор: Преработка на овошје и зеленчук (вклучително и компир, печурки и легумонозни култури)
Вкупна вредност на инвестицијата: 
18.344.652,00 ден

Кофинансирана сума :  9.144.705,00 ден
Висина на поддршка:   50 %