Вести

Продолжување на рок на Одлука за Јавен повик 01/2024 од ИПАРД програмата 2021-2027

23.05.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во координација со телото за управување со ИПАРД при МЗШВ, донесе одлука за пролонгирање на рокот за поднесување на барања за финансика поддшка од  јавниот повик 01/2024 од ИПАРД 2021-2027 Програмата  за мерката 3 “Инвестиции во основни средства за прераработка и маркетинг на земјоделски и р...

АФПЗРР : Исплатени дополнителните директни плаќања за обележани грла кози

17.05.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралнот развој ја реализираше исплатата на дополнителните директни плаќања за обележани грла кози постари од 12 месеци.                 Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства – одгледувачи на кози кои своето производство на млеко го имаат преда...

АФПЗРР : Започнува аплицирањето за директни плаќања по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година

10.05.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува земјоделските стопанства дека во период од 10 мај до 1 јули ќе можат да поднесат барања по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година. Во овој период се поднесуваат барања за: - растително производство по обработлива земјоделска површина со поледелски и градинарски култури, за одржув...

АФПЗРР : Започнува периодот за аплицирање за дополнителните плаќања за предадени јаболка кај регистрирани откупувачи или регистрирани преработувачки капацитети.

10.05.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на јаболка дека од 10 мај 2024 година ќе можат да  поднесуваат барања за подмерка 1.23. Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.9. за јаболка предадени кај регистрирани откупувачи или регистрирани преработувачки капацитети запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи....

АФПЗРР : Реализирана исплатата за органско производство, за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности (ПОМ), дополнителните плаќања за регистрираните земјоделци и директните плаќања за заклани бројлери

10.05.2024

 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска реализираше исплата на финансиска поддршка по повеќе мерки.             Исплатени се 781 органски производител со финансиска поддршка од 103.5 милиони денари. Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои пријавиле сертифицирано растително и сточарс...