Национално законодавство

  • Кодекс за административни службеници
  • Закон за основање на АФПЗРР
  • Закон за земјоделство и рурален развој
  • Закон за општа управна постапка

Закон за основање на агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (Службен весник на РМ, бр.72/2007)


Закон за основање на агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - пречистен текст


Закон за изменување и дополнување на законот за основање на агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (Службен весник на РМ, бр.5/2009)


Закон за дополнување на законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (Службен весник на РМ, бр.43/2014)


Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (Службен весник на РМ, бр.193/2015)


Закон за изменување на Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка(Службен весник на РМ бр. 39/2016)


Закон за изменување и дополнување на Закон за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (Службен весник на РМ, бр.164/2018)


Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (Службен весник на РСМ, бр.190/2019)


Закон за основање на агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - пречистен текст


Закон за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ бр. 49/2010)


Закон за дополнување на законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ, бр. 53/2011)


Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ, бр. 126/2012)


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ (Службен весник на РМ, бр.15/2013)


Закон за дополнување на законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ, бр.69/2013)


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ (Службен весник на РМ, бр.106/2013)


Закон за дополнување на законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ, бр.177/2014)


Закон за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ, бр.25/2015)


Закон за изменување на законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ, бр.73/2015)


Закон за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ, бр.83/2015)


Закон за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ, бр.154/2015)


ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ (Службен весник на РМ, бр.11/2016)


Законот за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ, бр.53/2016)


Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ бр. 120/2016)


Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ бр. 163/2016)


Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ бр. 74/2017)


Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ бр. 83/2018)


Закон за изменување на Законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ, бр.27/2019)


Закон за изменување на Законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РСМ, бр.152/2019)


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ (Службен весник на РМ, бр.244/2019)


ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ (Службен весник на РСМ, бр. 275/2019)


ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ (Службен весник на РМ, бр.110/2021)


Закон за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ бр. 123/2022)


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ (Службен весник на РМ, бр.65/2023)