ОДЛУКА за продолжување на рокот на Јавен повик 01/2023 за доставување на барање за користење за на средства од ИПАРД

Врз основа на член 6, став 5 и член 12, став 1, алинеја 7 од Законот за основање на Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој (,,Службен весник на Република Македонијабр.72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16и 164/18) а во врска со член 6, став 4 од Уредбата за начинот и постапката за користење на финансискаПоддршка за мерките за рураленразвој финансирани одПрограмата ИПАРД 2014-2020, директорот на Агенцијата за финансиска подршка во замјоделството и руралниот развој ја донесе следната одлука:

 
ОДЛУКА

за продолжување на рокот на Јавен повик 01/2023 за доставување на барање за

користење за на средства од ИПАРД програмата 2014-2020
 

Член 1

Оваа одлука се однесува наЈавен повик 01/2023 за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020.

Член 2

Рокот за доставување на барања се продолжува за 15 дена.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.