Програма за финансиска поддршка во земјоделството

  • Програма
  • Обрасци
  • Декларирани податоци

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 277 од 21.12.2022 година)


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.211 од 30.09.2022 година)


ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.211 од 30.09.2022 година)


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2022 (Службен весник на РСМ, бр.197 од 09.09.2022 година)


ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.197 од 09.09.2022 година)


УРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2022 (Службен весник на РСМ, бр.171 од 29.07.2022 година)


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.171 од 29.07.2022 година)


ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ОРГАНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.171 од 29.07.2022 година)


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.123 од 31.05.2022 година)


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.123 од 31.05.2022 година)


ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.118 од 23.05.2022 година)


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.117 од 20.05.2022 година)


ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ОРГАНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.111 од 10.05.2022 година)


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.88 од 08.04.2022 година)


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.88 од 08.04.2022 година)


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.69 од 21.03.2022 година)


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.64 од 17.03.2022 година)


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.56 од 11.03.2022 година)


ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.28 од 8.02.2022 година)


УРЕДБА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2022 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр.28 од 8.02.2022 година)


ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ


БАРАЊЕ за подмерка 1.2


Потврда за откупени поледелски култури (подмерка 1.2.)


Потврда за откупена оризова арпа (подмерка 1.18.)


Потврда за откупена јаболка (подмерка 1.19.)


БАРАЊЕ за подмерки 1.18 и 1.19


ЕДИНСТВЕНО БАРАЊЕ 2022


Барање за подмерка 2.15, 2.16 и 2.17- прва фаза


Потврда за извршено вештачко осеменување на говеда (подмерка 2.6.)


Потврда за заклани гоеници во кланичен капацитет (подмерка 2.14.)


Потврда за заклани говеда во кланичен капацитет (подмерка 2.4.)


Потврда за заклани бројлери во кланичен капацитет 1 фаза (подмерка 2.15.)


Потврда за заклани амортизирани неселики во кланичен капацитет - 1 фаза (подмерка 2.16.)


Потврда за бројна состојба на маторици (подмерка 2.12.)


Барање за подмерка 2.15, 2.16 и 2.17- втора фаза


Потврда за заклани амортизирани несилки во кланичен капацитет - 2 фаза (подмерка 2.16.)


Потврда за заклани бројлери во кланичен капацитет 2 фаза (подмерка 2.15.)