Програма за финансиска поддршка во земјоделството

  • Програма
  • Обрасци

Програма за финансирање на активностите во тутунското производство за 2020 година


Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година


Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања,корисници на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година


Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања,корисници на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година (Службен весник на РСМ бр.88 од 03.04.2020)


Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања,корисници на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година


Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања,корисници на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година (Службен весник на РСМ бр.111 од 28.04.2020)


Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања,корисници на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година (Службен весник на РСМ бр.128 од 18.05.2020)


Програма за изменување на Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година


Програма за изменување на Програмата за финансирање на активностите во тутунското производство за 2020 година


Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година(Службен весник на РСМ, бр.111 од 28.04.2020)


Програма за изменување на Програмата за финансирање на активностите во тутунското производство за 2020 година (Службен весник на РСМ, бр.111 од 28.04.2020)


Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година (Службен весник на РСМ, бр.153 од 09.06.2020)


Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблсиките критериуми за директни плаќања, корисниците на средства, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година (Службен весник на РСМ, бр. 153 од 9.6.2020 година)


Уредба за дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година (Службен весник на РСМ, бр. 229 од 23.9.2020 година)


Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблсиките критериуми за директни плаќања, корисниците на средства, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година (Службен весник на РСМ, бр. 242 од 09.10.2020 година)


Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година(Службен весник на РСМ, бр. 243 од 09.10.2020 година)


Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година(Службен весник на РСМ, бр. 275 од 19.11.2020 година)


Програмата за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година(Службен весник на РСМ, бр. 292 од 09.12.2020 година)


Закон за финансиска поддршка за намалување на последиците предзвикани од корана вирусот ковид 19 врз производството, откупот на грозје и винската индустрија(Службен весник на РСМ, бр. 290 од 07.12.2020 година)


Уредба за дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година Службен весник на РСМ, бр. 313 од 29.12.2020 година)


Програмата за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година(Службен весник на РСМ, бр. 313 од 29.12.2020 година)


Уредба за дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година Службен весник на РСМ, бр. 309 од 23.12.2020 година)


Потврда за откупено грозје (подмерка 1.10a)


Потврда за извршено вештачко осеменување на говеда (подмерка 2.6)


Потврда за откупена зелка (подмерка 1.19)


Потврда за откупени градинарски култури (подмерка 1.6)


Потврда за откупени поледелски култури (подмерка 1.2)


Потврда за откупено овошје (подмерка 1.8)


Барање за подмерка 2.14 и 2.16- трета фаза


БАРАЊЕ за подмерки 1.6 и 1.8


ЕДИНСТВЕНО БАРАЊЕ 2020


Изјава за реконструиран лозов насад (подмерка 1.11)


Изјава за реконструиран овошен насад (подмерка 1.9)


Потврда за бројна состојба на маторици (подмерка 2.11)


Потврда за заклани амортизирано неселики во кланичен капацитет - 1 фаза (подмерка 2.15)


Потврда за заклани амортизирано неселики во кланичен капацитет - 2 фаза (подмерка 2.15)


Потврда за заклани амортизирано неселики во кланичен капацитет - 3 фаза (подмерка 2.15)


Потврда за заклани бројлери во кланичен капацитет 3 фаза (подмерка 2.14)


БАРАЊЕ за мерка 2.15


БАРАЊЕ за мерка 3


БАРАЊЕ за мерка 7


БАРАЊЕ за мерка 215


БАРАЊЕ за подмерка 1.2


БАРАЊЕ за подмерка 1.17


БАРАЊЕ за подмерка 1.19


БАРАЊЕ за подмерка 2.3


Потврда за заклани говеда во кланичен капацитет (подмерка 2.4)


Потврда за заклани гоеници во кланичен капацитет (подмерка 2.13)


Потврда за заклани бројлери во кланичен капацитет 2 фаза 2020 година, подмерка 2.14


Барање за подмерка 2.14 и 2.16, 2 фаза 2020 година. Рокот за Аплицирање трае до 15 јуни 2020 година.


Потврда за заклани бројлери во кланичен капацитет 1 фаза 2020 година, подмерка 2.14


Барање за подмерка 2.14 и 2.16, 1 фаза 2020 година