Програма за финансиска поддршка во земјоделството

  • Програма
  • Обрасци
  • Упатства за корисници

Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средства, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година


Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година


Уредба за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања,корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година


Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделстовотo за 2019


Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година


Уредба за дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања,корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година


Програма за дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година


Програма за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година


Уредба за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања,корисници на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година


Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2019


Одлука за дополнување на одлуката за утврдување на дополнителна помош како мерка за исплата за продадено винско грозје


Исправка на одлуката за утврдување на дополнителна помош како мерка за исплата за продадено винско грозје


Одлука за утврдување на дополнителна помош како мерка за исплата за продадено винско грозје


Програма за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година


Програма за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година


Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 - ВОН СИЛА


Уредба за изменување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања,корисници на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година


Уредба за изменување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања,корисници на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година


Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања,корисници на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година


ПОТВРДА за откупено грозје (подмерка 1.20-а)


ПОТВРДА за предадено јагне во кланичен капацитет (подмерка 2.21)


БАРАЊЕ за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет 2019


ПОТВРДА за откупено јаболко во период од 26 декември 2018 година до 25 јуни 2019 година кај регистириран преработувач


ПОТВРДА за откупено јаболко во период од 26 декември 2018 година до 25 јуни 2019 година кај регистириран откупувач


ПОТВРДА за откупено јаболко во период од 12 октомври 2018 година до 25 декември 2018 година кај регистриран преработувач


ПОТВРДА за откупено јаболко во период од 12 октомври 2018 година до 25 декември 2018 година кај регистриран откупувач


БАРАЊЕ за мерка 3


БАРАЊЕ за мерка 7


БАРАЊЕ за мерка 215


БАРАЊЕ за подмерка 1.2


БАРАЊЕ за подмерка 1.3


БАРАЊЕ за подмерка 1.17


БАРАЊЕ за подмерка 1.19


БАРАЊЕ за подмерка 2.3


БАРАЊЕ за подмерка 2.15


БАРАЊЕ за подмерки 1.7 и 1.9


ЕДИНСТВЕНО БАРАЊЕ 2019


Изјава за реконструиран лозов насад (подмерка 1.12.)


Изјава за реконструиран овошен насад (подмерка 1.10.)


Потврда за бројна состојба на маторици (подмерка 2.11.)


Потврда за заклани амортизирано неселики во кланичен капацитет - 1 фаза (подмерка 2.15.)


Потврда за заклани амортизирано неселики во кланичен капацитет - 2 фаза (подмерка 2.15.)


Потврда за заклани амортизирано неселики во кланичен капацитет - 3 фаза (подмерка 2.15.)


Потврда за заклани амортизирани несилки во кланичен капацитет во период мај-септември 2018 година


Потврда за заклани бројлери во кланичен капацитет (подмерка 2.14.)


Потврда за заклани говеда во кланичен капацитет (подмерка 2.4.)


Потврда за заклани гоеници во кланичен капацитет (подмерка 2.13.)


Потврда за извршено вештачко осеменување на говеда (подмерка 2.6.)


Потврда за откупена оризова арпа од реколта 2018 (подмерка 1.3.)


Потврда за откупени градинарски култури (подмерка 1.7.)


Потврда за откупени поледелски култури (подмерка 1.2.)


Потврда за откупено овошје (подмерка 1.9.)